Download vores 2021 produktkatalog

Kultur & Organisation

Mederarbejdere og ledere i en organisation er på en og samme tid de væsentligste værdier og en af de største trusler mod samme. ​

Kontinuerlig opmærksomhed på, om medarbejderne har de nødvendige forudsætninger for at efterleve regler og politikker, har således høj prioritet i risikoledelse.​

KFE er en metode, der efterviser om medarbejderne har modtaget, forstået og kan arbejde efter regler.​

KFE er udtryk for:​

 • Kendskab til regler​
 • Forståelse for reglers nødvendighed​
 • Viljen til Efterlevelse af regler​
 • Kompetencer til udførelse af opgaver ift. regler​
Forandringsmodel KFE

I målingerne indgår: ​

 • Organisationens evne til at arbejde med regler og instrukser​.
 • Hvorledes regler er tilrettelagt ift. arbejdsprocesser​.
 • Er regler effektivt kommunikerede til medarbejdere og andre, der skal efterleve reglerne​.
 • Er reglerne tilrettelagt i forhold til roller og ansvar internt i organisationen.

KFE-spørgerammen er udviklet med henblik på at kunne eftervise, hvordan organisationer arbejder med regler. ​

Spørgerammen er opdelt i en generel del, der indeholder spørgsmål om respondenten, og hvordan respondenten oplever arbejdet med politikker i organisationen, og i en regelorienteret del, der adresserer de enkelte arbejdsprocesser.​

Ledere får samme spørgsmål som øvrige medarbejdere suppleret med en række spørgsmål ift. de særlige opgaver og ansvar lederrollen giver. 

Indeks-niveau​Karakteristik ​
70 –  100  ​Forstår og efterlever i høj grad politikker og regler​Høj​
40 – 69 ​Har en vis opmærksomhed på politikker, men mangler dybere kendskab og forståelse for nødvendigheden af regler ​Middel​
0 – 39 ​Politikker har ingen væsentlig betydning, og man har ikke tilstrækkelig indsigt i regler​Lav​

Spørgsmålene fortolkes på en skala fra 1 til 5, der indekseres på en 100 point skala. 


Forandringsprocesser

Kilde: ​ENISA – European Network & Information Security Agency ​

En investering i jeres virksomheds kultur er en investering den langsigtede sikkerhed

Vores værktøjer vinder indpas i it og OT (operationel teknologi), og giver organisationen et fuldt billede af dennes sårbarheder i systemer og adfærd.

Optimal til måling af:

 • Sundheds it-systemer og udstyr
 • Overvågningsudstyr
 • Monitoreringsudstyr

Udbytte for virksomheden:

 • Organisationen, herunder ledelsen får direkte adgang til målrettet information omkring hele organisationens sikkerhedsvurdering, benchmark og udvikling.
 • Gap-analyser af sårbarheder og daglig praksis, ift. indførelsen af standarder og opfyldelse af lovpligtige indsatser.
 • Adgang til benchmark data, som kan defineres efter behov, nationalt, internationalt eller brancheorienteret.
 • Mulighed for at følge udviklingen af indsats gennem gentagende sikkerhedsmålinger.
 • Et centraliseret værktøj, som er nemt at bruge, og en rapportering, som er let at forstå.

KFE metoden er udviklet af I-Trust i samarbejde med psykologer fra danske og tyske universiteter og afprøvet igennem en lang række pilotprojekter i forskellige virksomhedstyper. I dag finder metoden anvendelse i såvel virksomheder, som i vurderinger af private borgeres sikkerhedskultur. I fastlæggelsen af metoden er anvendt psykologisk teori og organisationsteori, samt erfaringer fra trafikforskning og sikkerhedskultur i andre sammenhænge end it. I den praktiske anvendelse af KFE er indbygget metoder fra benchmark-analyser, statistisk analyse mm.